Антикорупційна політика
Благодійної організації
«Благодійний фонд «Іскра Волі»

(Затверджено Рішенням Наглядової Ради № ____ від ________)

Преамбула

Цією Антикорупційною політикою БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІСКРА ВОЛІ» (далі - БО «БФ «Іскра Волі») проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із своїми партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

І. Загальні положення

 1. Антикорупційна політика є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності БО «БФ «Іскра Волі».
 2. Антикорупційна політика встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.
 3. Терміни в Антикорупційній політиці вживаються у значеннях, наведених в Законі.
 4. Текст Антикорупційної політики перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб БО «БФ «Іскра Волі», а також для її партнерів, будь-яких юридичних і фізичних осіб.

ІІ. Сфера застосування Антикорупційної політики

 1. Антикорупційна політика є обов’язковою для виконання усіма працівниками БО «БФ «Іскра Волі», включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), для усіх осіб, які перебувають у трудових відносинах з БО «БФ «Іскра Волі», а також волонтерів.
 2. Антикорупційна політика також застосовується БО «БФ «Іскра Волі» у її правовідносинах із партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами.
 3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної політики в межах своїх повноважень провадять:
  1. засновники (учасники) БО «БФ «Іскра Волі» (далі - засновники (учасники);
  2. Голова БО «БФ «Іскра Волі» (далі - керівник);

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності БО «БФ «Іскра Волі»

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності БО «БФ «Іскра Волі»

 1. БО «БФ «Іскра Волі»забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
 2. Антикорупційні заходи включають:
  1. періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності БО «БФ «Іскра Волі»;
  2. антикорупційні стандарти і процедури у діяльності БО «БФ «Іскра Волі».
 3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами БО «БФ «Іскра Волі» є:
  1. ознайомлення всіх працівників із змістом Антикорупційної політики, проведення тренінгів з питань запобігання і протидії корупції;
  2. критерії обрання партнерів та їх антикорупційна перевірка;
  3. включення положень щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної політики до документів, що видаються БО «БФ «Іскра Волі»;
  4. обмеження щодо підтримки БО «БФ «Іскра Волі» політичних партій та рухів;
  5. норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;
  6. обмеження щодо подарунків;
  7. здійснення працівниками функцій щодо запобігання корупції;

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності БО «БФ «Іскра Волі»

 1. БО «БФ «Іскра Волі» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
 2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної політики.
 3. Оцінка корупційних ризиків у БО «БФ «Іскра Волі» проводиться керівником.

  Для оцінки корупційних ризиків можуть залучатися інші працівники БО «БФ «Іскра Волі», а також незалежні експерти чи спеціалісти.

 4. Метою оцінки корупційних ризиків є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників БО «БФ «Іскра Волі».
 5. Корупційні ризики у діяльності БО «БФ «Іскра Волі» поділяються на внутрішні та зовнішні.

  Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності БО «БФ «Іскра Волі».

  Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими БО «БФ «Іскра Волі» перебуває у правовідносинах.

 6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
 7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності БО «БФ «Іскра Волі» готується письмовий звіт, який повинен містити:
  1. ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
  2. оцінку виявлених корупційних ризиків;
 8. пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

  Текст звіту надається для ознайомлення працівникам БО «БФ «Іскра Волі», а також може бути оприлюднений на веб-сайті БО «БФ «Іскра Волі».

 9. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків керівник виявить факт порушення Антикорупційної політики, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він проводить внутрішнього розслідування.
 10. За результатами опрацювання звіту оцінки корупційних ризиків керівник, засновники (учасники) вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності БО «БФ «Іскра Волі», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності БО «БФ «Іскра Волі»

 1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури керівником для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені БО «БФ «Іскра Волі» (в тому числі волонтерів), проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної політики та пов’язаних з нею документів.
 2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної політики включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку БО «БФ «Іскра Волі», всіх трудових договорів/контрактів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються БО «БФ «Іскра Волі».
 3. Партнери БО «БФ «Іскра Волі» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.
 4. Керівник проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних партнерів БО «БФ «Іскра Волі» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Керівник перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

  Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної політики, а також стандартів діяльності БО «БФ «Іскра Волі».

  У разі негативної рекомендації керівник для продовження або початку правовідносин із таким партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 5. Здійснення благодійної діяльності БО «БФ «Іскра Волі» не допускається, якщо:
  1. її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;
  2. партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.
 6. БО «БФ «Іскра Волі» не може здійснювати внески на підтримку політичних партій і рухів.

IV. Норми професійної етики працівників та волонтерів БО «БФ «Іскра Волі»

 1. Працівники та волонтери БО «БФ «Іскра Волі» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.
 2. Працівники та волонтери БО «БФ «Іскра Волі» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій і рухів.
 3. Працівники та волонтери БО «БФ «Іскра Волі» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 4. Працівники та волонтери БО «БФ «Іскра Волі» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна БО «БФ «Іскра Волі».
 5. Працівники БО «БФ «Іскра Волі» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 6. Працівники БО «БФ «Іскра Волі», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва БО «БФ «Іскра Волі», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
 7. Працівники БО «БФ «Іскра Волі» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

  У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник БО «БФ «Іскра Волі» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника БО «БФ «Іскра Волі», або її засновників (учасників).

V. Права і обов’язки працівників БО «БФ «Іскра Волі»

 1. Керівники БО «БФ «Іскра Волі», його працівники, волонтери та інші особи, що діють від імені БО «БФ «Іскра Волі», мають право:
  1. надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної політики;
  2. отримувати консультації щодо виконання Антикорупційної політики та роз’яснення щодо її положень.
 2. 2. Керівники БО «БФ «Іскра Волі», його працівники та волонтери зобов’язані:
  1. дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної політики та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної політики;
  2. виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням мети діяльності БО «БФ «Іскра Волі»;
  3. невідкладно інформувати керівника або засновників (учасників) БО «БФ «Іскра Волі» про випадки порушення вимог Антикорупційної політики (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками БО «БФ «Іскра Волі»або іншими фізичними або юридичними особами, з якими БО «БФ «Іскра Волі»перебуває або планує перебувати у відносинах;
  4. невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною політикою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
  5. утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю БО «БФ «Іскра Волі»;
  6. не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю БО «БФ «Іскра Волі».
 3. Працівникам та керівнику БО «БФ «Іскра Волі» забороняється:
  1. використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
  2. використовувати будь-яке майно БО «БФ «Іскра Волі» чи її кошти в приватних інтересах;
  3. вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та БО «БФ «Іскра Волі»;
  4. організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами БО «БФ «Іскра Волі», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;
  5. впливати прямо або опосередковано на рішення працівників БО «БФ «Іскра Волі» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та БО «БФ «Іскра Волі»;
  6. вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника БО «БФ «Іскра Волі» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної політики.
  7. сплачувати викуп, хабар чи інші заохочення.
 4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з БО «БФ «Іскра Волі» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
 5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником БО «БФ «Іскра Волі» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

  Працівники, волонтери, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

  • Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
  • даруються близькими особами;
  • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

  У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, волонтери, керівник БО «БФ «Іскра Волі» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

  1. відмовитися від пропозиції;
  2. за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
  3. залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників БО «БФ «Іскра Волі»;
  4. письмово повідомити про пропозицію керівника БО «БФ «Іскра Волі».

   Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та керівником БО «БФ «Іскра Волі» або особою, яка уповноважена на виконання його обов’язків.

 6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені БО «БФ «Іскра Волі» , утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю БО «БФ «Іскра Волі».

  Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

  Загальну політику БО «БФ «Іскра Волі» щодо пропозицій подарунків від імені БО «БФ «Іскра Волі» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

VI. Порядок здіийснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупціийноії програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 1. Керівник здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, волонтерами БО «БФ «Іскра Волі» Антикорупційної політики.
 2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної політики здійснюються у таких формах:
  1. розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної політики, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
  2. здійснення внутрішньої оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності;
  3. проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних та фінансових документів, а також їх проектів.
 3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної політики керівник виявить ознаки порушення Антикорупційної політики або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він проводить внутрішнє розслідування у порядку, передбаченому розділом XI Антикорупційної політики.

VII. Умови конфіденційності інформування працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 1. Працівникам БО «БФ «Іскра Волі» гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), керівнику про виявлені ознаки порушень Антикорупційної політики, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників БО «БФ «Іскра Волі» та повідомлень про факти підбурення працівників БО «БФ «Іскра Волі»до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
 2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної політики, а також повідомлення про факти підбурення працівників БО «БФ «Іскра Волі» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній політиці.

  Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів БО «БФ «Іскра Волі».

 3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
 4. Повідомлення працівників БО «БФ «Іскра Волі» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

  Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника БО «БФ «Іскра Волі» або ділових партнерів БО «БФ «Іскра Волі» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює керівник, або особа, уповноважена керівником або засновниками (учасниками).
 6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної політики, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

  Особи, залучені до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

VIII. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 1. Керівник в межах своїх повноважень забезпечує умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в БО «БФ «Іскра Волі».
 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної політики, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної політики.
 4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник БО «БФ «Іскра Волі» повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

IX. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників

 1. Працівники БО «БФ «Іскра Волі» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

  У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника БО «БФ «Іскра Волі» він письмово повідомляє про це засновників(учасників).

 2. Керівник протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника та вживає передбаченї законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
 3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
  1. усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
  2. встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
  3. обмеження у доступі працівника до певної інформації;
  4. перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
  5. переведення працівника на іншу посаду;
  6. звільнення працівника.
 4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника БО «БФ «Іскра Волі» приймається засновниками (учасниками).
 5. Працівники БО «БФ «Іскра Волі» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів керівнику. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь- яку можливість його приховування.

X. Застосування заходів дисциплінарноії відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупціийноії політики

 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної політики, здійснюються такі заходи:
  1. призначається у встановленому розділом XI Антикорупційної політики порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
  2. за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
 2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників БО «БФ «Іскра Волі» відповідно до норм законодавства про працю.

XI. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної політики працівником БО «БФ «Іскра Волі» або ознак вчинення працівником БО «БФ «Іскра Волі» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень керівник вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

  У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної політики керівником або ознак вчинення ним корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, засновники (учасники) вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

 2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), керівник зобов’язані вжити таких заходів:
  1. провести внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної політики або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
  2. за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
  3. за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
  4. у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
  5. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

   Строк проведення розслідування не повинен перевищувати сім днів.

   Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві БО «БФ «Іскра Волі» не менше 5 років.

Контактна інформація

Україна, 01033
місто Київ, вул. Тарасівська, будинок 9-В
Благодійна орзанізація "Благодійний фонд "Іскра Волі"

КОД ЄДРПОУ 44678496

Голова Фонду - Давиденко Сергій Валерійович
завантажити файл

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань
завантажити файл

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
27.07.2022 , 1000681070002063449

Види економічної діяльності
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (основний)


сайт розроблено IT Media Group